SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Inspektor w pełnym wymiarze czasu pracy w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

20.02.2018

Ogłoszenie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3

w Rybniku

 

Działając na podstawie § 3 Regulaminu naboru na wolne stanowisko pracy ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy na:

 

Inspektor w pełnym wymiarze czasu pracy w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Jeden etat

Opis stanowiska pracy:

Do głównych obowiązków inspektora będzie należało:

 • sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji kadrowej,

 • prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, ewidencja czasu pracy),

 • sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy,

 • sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie),

 • rozliczanie czasu pracy,

 • ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych,

 • ewidencja zwolnień lekarskich,

 • nadzór nad lekarskimi badaniami okresowymi pracowników, wydawanie skierowań na badania okresowe i kontrolne,

 • prowadzenie korespondencji z pracownikami,

 • wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu,

 • terminowe zgłaszanie do ZUS osób przyjmowanych oraz osób zwolnionych,

 • sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów,

 • dbałość o dobro pracodawcy, chronienie mienia,

 • zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę i inne osoby na szkodę,

 • przestrzeganie obowiązującego u pracodawcy czasu pracy, regulaminu pracy, ustalonego porządku i dyscypliny pracy oraz zasad współżycia społecznego.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie,

 • dobra, teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień z zakresu: prawa pracy,

 • znajomość programu Płatnik,

 • pełna samodzielność przy rozwiązywaniu problemów, dokładność,

 • praktyczna znajomość pakietu MS Office,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • obywatelstwo polskie lub jednego z państw Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje:

 • Zasady dotyczące naboru są określone w Regulaminie naboru na wolne stanowiska pracy,

 • Ogłoszenie o naborze podlega publikacji na stronie internetowej szpitala i na tablicy ogłoszeń,

 • Miejsce pracy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca w siedzibie szpitala.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV z klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)",

 • List motywacyjny dodany, z klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)",

 • dokument potwierdzający posiadane wykształcenie,

 • staż pracy- zaświadczenie od pracodawcy, świadectwo pracy;

 • kwalifikacje lub inne opisane w wymaganiach niezbędnych na dane stanowisko,

 • w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Miejsce i termin składania ofert:

 • Miejsce składania ofert: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik Kancelaria w Budynku Poradni Wielospecjalistycznych - I piętro

 • Telefon kontaktowy: (32) 42 91 264

 • Termin składania ofert: w dniach od dnia 21.02.2018 r. do dnia 06.03.2018 r. (w dni powszednie) w godzinach od 700 do 1400

 

 


Powrót