SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA

11.03.2024

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku

ogłasza

 

KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. DZ.U. 2023 poz. 991 wraz z późniejszymi zmianami), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. DZ.U.2021 poz. 430) oraz Regulamin przeprowadzenia konkursu na ww. stanowisko.

 

 1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

 1. Stanowisko objęte konkursem

Zastępca Dyrektora (kierownika) do spraw lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku

 1. Wymagane kwalifikacje kandydata

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2023 poz.1515 wraz z póź. zm.) kandydatem może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. posiada tytuł zawodowy lekarza,

 2. posiada tytuł specjalisty lub posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,

 3. pracuje w zawodzie co najmniej 8 lat,

oraz dodatkowo:

 1. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,

 2. posiada znajomość obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych.

 1. Wymagane dokumenty od kandydatów:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

  2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

  3. dokumenty potwierdzające minimum 8 – letni staż pracy w zawodzie lekarza, tj:

 • w przypadku udzielania świadczeń w ramach umów o pracę – świadectwa pracy informacje wydaną przez pracodawcę w przypadku trwającego zatrudnienia,

 • w przypadku udzielania świadczeń w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej/specjalistycznej praktyki lekarskiej w zakładzie leczniczym na podstawie umowy cywilno – prawnej zawartej z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – kopia umowy (umów) ze zanonimizowaną częścią obejmującą dane finansowe wraz z oświadczeniem kandydata, że w okresach wskazanych w umowie (umowach) kandydat wykonywał zawód lekarza,

 • w przypadku prowadzenia przez kandydata działalności lekarskiej jako indywidualnej praktyki lekarskiej/specjalistycznej praktyki lekarskiej – wyciąg z Księgi Rejestrowej wraz
  z oświadczeniem kandydata, że w okresie zarejestrowania ww. indywidualnej/specjalistycznej praktyki lekarskiej kandydat wykonywał zawód lekarza,

  1. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

  2. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

  3. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

  4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

  5. podpisaną i opatrzoną datą klauzulę informacyjną zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (załącznik nr 1),

Wymagane dokumenty przekazane wraz ze zgłoszeniem dołącza się w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza za wyjątkiem dokumentów, o których mowa w pkt 4 lit. e) gdzie poświadczenie za zgodność z oryginałem może być dokonane przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów. Oświadczenia podpisane przez kandydata należy przedłożyć w oryginale.

 1. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od Kandydatów dokumentów

Pisemne zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie należy składać osobiście
w terminie do dnia
29.03.2024 roku do godziny 14.00 w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku – Sekretariat Dyrektora pokój nr 103.

Zgłoszenie w ww. terminie można również przesłać na adres Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku ul. Energetyków 46,
44-200 Rybnik.

Za datę złożenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku.

Na kopercie kandydat zamieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację:

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku

Zgłoszenia kandydatów niekompletne lub niespełniające któregokolwiek z wymogów określonych
w niniejszym ogłoszeniu o konkursie mogą zostać odrzucone, a zgłoszenia kandydatów złożone
o upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

 1. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur.

Oferty zostaną rozpatrzone w siedzibie SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku najpóźniej w terminie
w terminie 30 dni od dnia zakończenia składania ofert.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zawarte w ogłoszeniu, zostaną przeprowadzone w siedzibie SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, jak również o ewentualnej zmianie daty, miejsca lub godziny przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie oraz telefonicznie pod numer kontaktowy wskazany w zgłoszeniu. Niestawienie się kandydata
w oznaczonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału
w dalszym postępowaniu konkursowym.

 1. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego

Materiały udostępniane są kandydatom w siedzibie SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku – Sekretariat Dyrektora pok.103 w dni robocze, w godz. 08.00 - 14.00 począwszy od dnia następnego po publikacji niniejszego ogłoszenia.

 1. Warunki pracy

Zgodnie z wymogami art. 49 ust. 6 ustawy o działalności leczniczej z kandydatem wybranym w drodze konkursu Dyrektor SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy
o pracę
na pełen wymiar czasu pracy w godzinach ordynacji Szpitala.

 1. Informacje dodatkowe

SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku poinformuje kandydatów o wynikach Konkursu pisemnie na adres wskazany w zgłoszeniu.


 


 


 


 

Załącznik nr 1

do ogłoszenia o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku

 

 

 

……………………………..……………… ……………………………..

(imię i nazwisko) (miejsce i data)

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku z siedzibą w Rybniku przy
  ul. Energetyków 46, adres e-mail:
  sekretariat@szpital.rybnik.pl, strona internetowa: bip1.szpital.rybnik.pl.

 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres e-mail: iodo@szpital.rybnik.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w postępowaniu konkursowym jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1465), ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 991 wraz z póź. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r., poz. 430 z póź.zm).

W przypadku podania z własnej inicjatywy dodatkowych danych osobowych, innych od zakresu wymaganego przez przepisy prawa, podstawą przetwarzania jest udzielona przez Panią/Pana zgoda na ich przetwarzanie
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom biorącym udział w obsłudze i przeprowadzeniu konkursu tj. osobom zatrudnionym w SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku biorącym udział obsłudze konkursu oraz członkom Komisji konkursowej, osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku prowadzenia korespondencji. Ponadto, w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania postępowania konkursowego, a po upływie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej dokumenty dostarczone przez kandydatów, którzy nie zostaną wybrani w postępowaniu konkursowym, będą odesłane na wskazane przez nich adresy. Dane osobowe osoby wybranej w postępowaniu konkursowym będą przetwarzane przez okres trwania zatrudnienia na stanowisku objętym postępowaniem konkursowym, a po tym okresie będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa,
  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu konkursowym.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

 

Stwierdzam własnoręcznym podpisem
znajomość ww. treści:

 

 

………………………………..

(podpis)


Powrót