SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Lekarz - Przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych

11.01.2023

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku pilnie zatrudni lekarza Przewodniczącego Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych

OGŁOSZENIE

Pracodawca:

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

Nazwa stanowiska:

Lekarz - Przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Wymagania:

 • Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.05.2010 r. ws. kwalifikacjach członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych z późniejszymi zmianami

  * aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
  * co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalu
  * posiadanie tytułu specjalisty lub uzyskaną specjalizację I stopnia w jednej z następujących dziedzin medycyny:
  a) epidemiologia lub higiena i epidemiologia,
  b) mikrobiologia lub mikrobiologia lekarska,
  c) choroby zakaźne,
  d) organizacja ochrony zdrowia,
  e) zdrowie publiczne lub rozpoczęta specjalizacja w jednej z dziedzin wyżej wymienionych lub posiada inną specjalizację oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w zespole kontroli zakażeń szpitalnych i ukończył kurs specjalistyczny w zakresie epidemiologii szpitalnej i posiada świadectwo jego ukończenia lub jest w trakcie odbywania kursu specjalistycznego w zakresie epidemiologii szpitalnej prowadzonego przez podmioty, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty z późniejszymi zmianami

 • * umiejętności interpersonalne

Informacje dodatkowe:

 • Forma zatrudnienia oraz wynagrodzenie do uzgodnienia;

 • Osoby zainteresowane prosimy o:

przesyłanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 kodeksu pracy) oraz klauzulą ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji -zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” osobiście lub drogą pocztową do siedziby szpitala adres e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

kontakt telefoniczny: 32 4291254

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z  2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, 44-200 Rybnik ul. Energetyków 46.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W RAMACH REKRUTACJI 

Dane administratora
Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest:
SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku. ul. Energetyków 46 44 - 200 Rybnik tel. 32 429 12 51 fax. 32 422 82 72

www.szpital.rybnik.pl

Inspektor Ochrony Danych
Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44 - 200 Rybnik lub iodo@szpital.rybnik.pl

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO[4] konieczna będzie Państwa zgoda[5] na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług prowadzenia spraw kadrowych lub usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
Zgoda, o której mowa w punkcie „Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania” mogą być sformułowane w następujący sposób:
[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.[6]
*- Zaznacz krzyżykiem pole wyboru

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

________________________________________

[1] - art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.”;
[2] - art. 22
1 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
[3] - art. 6 ust. 1 lit a RODO;
[4] - Np. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
[5] - art. 9 ust. 2 lit a RODO;
[6] – w przypadku, gdy zgoda jest wymagana należy ją zamieścić w CV.


Powrót