SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Nabór na stanowisko Przewodniczącego Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych

28.12.2017

Ogłoszenie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3

w Rybniku

 

Działając na podstawie § 3 Regulaminu naboru na wolne stanowisko pracy ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy na:

 

Przewodniczącego Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Zadania Przewodniczącego Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych:

 1. Opracowywanie, aktualizacja i nadzór nad systemem zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych i chorób zakaźnych związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych dotyczących w szczególności:

  • zagadnień higieny szpitalnej - dekontaminacji powierzchni, sprzętów, narzędzi, prawidłowego postępowania z bielizną i odpadami medycznymi, standardów, procedur, instrukcji i zaleceń profilaktyki, diagnostyki i terapii zakażeń u hospitalizowanych pacjentów i personelu medycznego;

  • monitorowanie i analiza zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń wywołanych przez patogenny alarmowe;

  • sporządzanie i przekazywanie Dyrektorowi raportów o sytuacji epidemiologicznej szpitala wymaganych przez powiatowego inspektora sanitarnego;

  • konsultowanie pacjentów z zakażeniem lub podejrzanych o wystąpienie zakażenia;

  • identyfikacja i analiza czynników ryzyka zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz inicjowanie i podejmowanie działań zapobiegających i korygujących;

  • okresowa aktualizacja i kontrola wewnętrzna realizacji obowiązujących procedur zapobiegania zakażeniom w szpitalu i przedstawienie jej wyników Dyrektorowi.

 1. Przedstawienie efektów działalności i aktualnej sytuacji epidemiologicznej w szpitalu na spotkaniach Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych nie rzadziej niż 2 razy w roku.

 2. Prowadzenie dokumentacji z zakresu prewencji zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i kontroli wewnętrznej w tym zakresie.

 3. Inicjowanie i koordynowanie działań w ramach wygaszania ogniska epidemiologicznego.

 4. Zgłaszanie Dyrektorowi szpitala potwierdzonego epidemicznego wzrostu liczby zakażeń szpitalnych i sporządzanie raportów dotyczących ogniska epidemicznego wymaganych przez powiatowego inspektora sanitarnego.

 5. Współpraca z Zespołem Terapeutycznym w zakresie wytycznych stosowania antybiotyków w szpitalu.

 6. Planowanie i realizacja szkoleń dla pracowników z zakresu kontroli zakażeń i pomoc w zapewnieniu dostępu do aktualnych źródeł wiedzy profesjonalnej dotyczącej zakażeń.

 7. Współpraca z towarzystwami naukowymi i organizacjami referencyjnymi dla zagadnień kontroli zakażeń związanych ze świadczeniem usług medycznych.

 8. Dbałość o dobro pracodawcy, chronienie mienia.

 9. Zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę i inne osoby na szkodę.

 10. Przestrzeganie obowiązującego u pracodawcy czasu pracy, regulaminu pracy, ustalonego porządku i dyscypliny pracy oraz zasad współżycia społecznego.

Wymagania niezbędne:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 2. Brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 3. Posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalu.

 4. Posiada tytuł specjalisty lub uzyskał specjalizację I stopnia w jednej z następujących dziedzin medycyny: epidemiologia lub higiena i epidemiologia mikrobiologia lub mikrobiologia lekarska choroby zakaźne, organizacja ochrony zdrowia zdrowie publiczne1.

lub

 1. Rozpoczął specjalizację w jednej z dziedzin wymienionych w pkt 4 posiada inną specjalizację oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w zespole kontroli zakażeń szpitalnych i ukończył kurs specjalistyczny w zakresie epidemiologii szpitalnej i posiada świadectwo jego ukończenia lub jest w trakcie odbywania kursu specjalistycznego w zakresie epidemiologii szpitalnej prowadzonego przez podmioty, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.).


 

Zakres odpowiedzialności pracownika:

 1. Odpowiedzialność za należyte i terminowe wykonanie spraw wykazanych w zakresie czynności.

 2. Przestrzeganie przepisów prawa.

 3. Jakość i terminowość wykonywania wszystkich poleceń służbowych.

Inne informacje:

 1. Zasady dotyczące naboru są określone w Regulaminie naboru na wolne stanowiska pracy,

 2. Ogłoszenie o naborze podlega publikacji na stronie internetowej szpitala i na tablicy ogłoszeń,

 3. Miejsce pracy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca w siedzibie szpitala.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV z klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)."

 2. List motywacyjny dodany, z klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)."

 3. Dokument potwierdzający posiadane wykształcenie.

 4. dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje.

 5. dokument potwierdzający doświadczenie.

 6. Staż pracy- zaświadczenie od pracodawcy, świadectwo pracy.

 7. Kwalifikacje lub inne opisane w wymaganiach niezbędnych na dane stanowisko.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Miejsce składania ofert: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik Kancelaria w Budynku Poradni Wielospecjalistycznych - I piętro

 2. Telefon kontaktowy: (32) 42 91 239

 3. Termin składania ofert: w dniach od dnia 22.12.2017 r. do dnia 05.01.2018 r. (w dni powszednie) w godzinach od 700 do 1400

 

1 Należy spełnić wymagania pkt 4 lub pkt 5

 


Powrót