SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Ogłoszenie na Kierownika Oddziału

09.02.2018

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku

przy ul. Energetyków 46 ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Kierownika Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie niżej wymienionych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje,

 • aktualne prawo wykonywania zawodu,

 • w przypadku posiadania tytułu naukowego- dyplom potwierdzający nadanie tego tytułu,

 • zaświadczenie potwierdzające staż pracy lub świadectwo pracy,

 • opisany przebieg pracy zawodowej,

 • oświadczenie o niekaralności,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko,

 • zaświadczenie o stanie zdrowia, pozwalające na zatrudnienie na stanowisku objętym konkursem wydane przez lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych,

 • inne dokumenty i opinie według uznania kandydata.

 

Kandydaci powinni posiadać następujące kwalifikacje:

 • posiadanie tytułu specjalisty/II stopnia specjalizacji w dziedzinie medycyny ortopedia i traumatologia narządu ruchu

 • posiadanie co najmniej 5-cioletniego stażu pracy na stanowisku specjalisty w dziedzinie medycyny ortopedia traumatologia narządu ruchu.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi I piętro, pok. 120 w budynku dyrekcji.

 

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Szpitala pod adresem:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku

Ul. Energetyków 46

44-200 Rybnik

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko Kierownika Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej”.

 
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 45 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Powrót