SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Specjaliści ds. epidemiologii

01.03.2018

Ogłoszenie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3

w Rybniku

 

Działając na podstawie § 3 Regulaminu naboru na wolne stanowisko pracy ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy na:

 

Specjalisty ds. epidemiologii w wymiarze czasu pracy:

2 pełne etaty oraz 0,75 etatu

Opis stanowiska pracy:

Do głównych obowiązków będzie należało:

 • organizowanie szkoleń personelu w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych,

 • przestrzeganie i nadzór nad obowiązującymi procedurami w zakresie profilaktyki zakażeń szpitalnych,

 • koordynowanie realizacji programu zapobiegania i kontroli zakażeń szpitalnych,

 • nadzorowanie stanu sanitarno – higienicznego oddziałów i jednostek organizacyjnych szpitala,

 • dokumentowanie prowadzonych działań w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych,

 • dbałość o dobro pracodawcy, chronienie mienia,

 • zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę i inne osoby na szkodę,

 • przestrzeganie obowiązującego u pracodawcy czasu pracy, regulaminu pracy, ustalonego porządku i dyscypliny pracy oraz zasad współżycia społecznego.

 

Wymagania niezbędne:

 • posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii;

 • posiada średnie medyczne lub wyższe wykształcenie w dziedzinie pielęgniarstwa posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie pielęgniarki lub w zawodzie położnej wykonywanym w szpitalu,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zakres odpowiedzialności pracownika:

 • odpowiedzialność za należyte i terminowe wykonanie spraw wykazanych w zakresie czynności,

 • przestrzeganie przepisów prawa,

 • jakość i terminowość wykonywania wszystkich poleceń służbowych.


 

Inne informacje:

 • Zasady dotyczące naboru są określone w Regulaminie naboru na wolne stanowiska pracy,

 • Ogłoszenie o naborze podlega publikacji na stronie internetowej szpitala i na tablicy ogłoszeń,

 • Miejsce pracy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca w siedzibie szpitala.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV z klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)",

 • List motywacyjny dodany, z klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)",

 • dokument potwierdzający posiadane wykształcenie,

 • dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje,

 • dokument potwierdzający doświadczenie,

 • staż pracy- zaświadczenie od pracodawcy, świadectwo pracy,

 • kwalifikacje lub inne opisane w wymaganiach niezbędnych na dane stanowisko.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Miejsce i termin składania ofert:

 • Miejsce składania ofert: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik Kancelaria w Budynku Poradni Wielospecjalistycznych - I piętro

 • Telefon kontaktowy: (32) 42 91 239

 • Termin składania ofert: w dniach od dnia 01.03.2018 r. do dnia 14.03.2018 r. (w dni powszednie) w godzinach od 700 do 1400

 


Powrót