SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

ubiegający się o zatrudnienie - formularz

 

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku

 

 

 

Imię nazwisko osoby ubiegającej się o zatrudnienie: ………………………………………………………

 

PESEL lub data urodzenia …………………………………………………….

 

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE
W SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU

(„KANDYDACI”)

 

Dane administratora

Administratorem danych osobowych pacjentów jest:

SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku.

ul. Energetyków 46

44 - 200 Rybnik

tel. 32 429 12 51

fax. 32 422 82 72

www.szpital.rybnik.pl

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych: iodo@szpital.rybnik.pl

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego i nawiązania stosunku pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)) oraz przepisów ustawy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym,
a w przypadku wyrażenia na to zgody - również dalszych procesach rekrutacyjnych.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe kandydatów mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, dostawcom usług (np. technicznych, organizacyjnych, teleinformatycznych, firmom kurierskim
i pocztowym), organom administracji publicznej, samorządom zawodowym, związkom zawodowym.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe kandydatów przechowywane są do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego
w przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby danego procesu rekrutacyjnego, zaś w przypadku danych osobowych kandydatów które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych - przez okres 1 roku liczonego od ostatniego dnia roku, w którym kandydat powierzył swoje dane SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku. Dane osobowe kandydatów będą mogły być również przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.

 

 

 

Prawa przysługujące kandydatom w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Kandydatom ubiegającym się o zatrudnienie w SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz prawo do złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Informacją na temat przetwarzania danych osobowych
w SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku oraz że zostałem/łam poinformowany/a o dostępności ww. informacji na stronie internetowej Szpitala
www.szpital.rybnik.pl oraz na tablicach informacyjnych.

 

 

…………………………………………………………………………….

Data, podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie