SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA

06.07.2022

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku
ogłasza


 
KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. DZ.U. 2022 poz. 633 wraz z późniejszymi zmianami), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
2 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. DZ.U.2021 poz. 430) oraz Regulamin przeprowadzenia konkursu na ww. stanowisko.

    1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik
    2. Stanowisko objęte konkursem
Zastępca Dyrektora (kierownika) do spraw lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku
    3. Wymagane kwalifikacje kandydata
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011r. Nr 151, poz. 896 wraz z póź. zm.) kandydatem może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
    a) posiada tytuł zawodowy lekarza,
    b) posiada tytuł specjalisty lub posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,
    c) pracuje w zawodzie co najmniej 8 lat,
oraz dodatkowo:
    d) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
    e) posiada znajomość obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych.
    4. Wymagane dokumenty od kandydatów:
        a) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
        b) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
        c) dokumenty potwierdzające minimum 8 – letni staż pracy w zawodzie lekarza, tj:
    • w przypadku udzielania świadczeń w ramach umów o pracę – świadectwa pracy informacje wydaną przez pracodawcę w przypadku trwającego zatrudnienia,
    • w przypadku udzielania świadczeń w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej/specjalistycznej praktyki lekarskiej w zakładzie leczniczym na podstawie umowy cywilno – prawnej zawartej z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – kopia umowy (umów) ze zanonimizowaną częścią obejmującą dane finansowe wraz z oświadczeniem kandydata, że w okresach wskazanych w umowie (umowach) kandydat wykonywał zawód lekarza,
    • w przypadku prowadzenia przez kandydata działalności lekarskiej jako indywidualnej praktyki lekarskiej/specjalistycznej praktyki lekarskiej – wyciąg z Księgi Rejestrowej wraz
z oświadczeniem kandydata, że w okresie zarejestrowania ww. indywidualnej/specjalistycznej praktyki lekarskiej kandydat wykonywał zawód lekarza,
        d) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
        e) inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
        f) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
        g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
        h) podpisaną i opatrzoną datą klauzulę informacyjną zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (załącznik nr 1),
Wymagane dokumenty przekazane wraz ze zgłoszeniem dołącza się w oryginałach, odpisach albo kopiach poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem. Na prośbę właściwego podmiotu lub Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów. Oświadczenia podpisane przez kandydata należy przedłożyć w oryginale.
    5. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od Kandydatów dokumentów
Pisemne zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie należy składać osobiście
w terminie do dnia 20 lipca 2022 roku do godziny 14.00 w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku – Sekretariat Dyrektora pokój nr 103.
Zgłoszenie w ww. terminie można również przesłać na adres Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku ul. Energetyków 46,
44-200 Rybnik.
Za datę złożenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku.
Na kopercie kandydat zamieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację:
Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku
Zgłoszenia kandydatów niekompletne lub niespełniające któregokolwiek z wymogów określonych
w niniejszym ogłoszeniu o konkursie mogą zostać odrzucone, a zgłoszenia kandydatów złożone
o upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
    6. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur.
Oferty zostaną rozpatrzone w siedzibie SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku najpóźniej w terminie
w terminie 30 dni od dnia zakończenia składania ofert.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zawarte w ogłoszeniu, zostaną przeprowadzone w siedzibie SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, jak również o ewentualnej zmianie daty, miejsca lub godziny przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną oraz telefonicznie pod numer kontaktowy wskazany w zgłoszeniu. Niestawienie się kandydata
w oznaczonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału
w dalszym postępowaniu konkursowym.
    7. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego
Materiały udostępniane są kandydatom w siedzibie SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku – Sekretariat Dyrektora pok.103 w dni robocze, w godz. 08.00 - 14.00 począwszy od dnia następnego po publikacji niniejszego ogłoszenia.
    8. Informacje dodatkowe
Zgodnie z wymogami art. 49 ust. 6 ustawy o działalności leczniczej z kandydatem wybranym w drodze konkursu Dyrektor SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy
o pracę.
SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku poinformuje kandydatów o wynikach Konkursu pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej oraz pisemnie.


.

Powrót