SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług teleradiologii.

24.01.2023

Ogłoszenie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3
w Rybniku

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej z późn. zm. oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z późn. zm, § 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z późn. zm oraz Regulaminu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne ogłasza:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług teleradiologii”

I          Przedmiot konkursu:
            
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów badań RTG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz mammografii w oparciu o teleradiologię dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

II.    Umowy na wykonanie ww. świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte na okres od 11.02.2023 r. do 31.01.2025 r.

III.    Warunki przystąpienia do konkursu ofert zostały szczegółowo określone w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.

IV.    Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem

,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w okresie od 11.02.2023 r. do 31.01.2025 r.
w zakresie usług teleradiologii”
w Kancelarii Szpitala (p. 116, I piętro Przychodni Wielospecjalistycznej) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3
w Rybniku,  ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik           
Oferty można składać w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.00 w terminie
od 24.01.2023 r. do 31.01.2023 r. do godz.11.00
V.     Kryteria oceny oferty: jakość, kompleksowość, dostępność, ciągłość, cena

VI.    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 31.01.2023 r. o godz. 12.00

VII.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Rybnik, dnia  19.01.2023 r.

Powrót