SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19

Zakup aparatury i sprzętu medycznego, urządzeń do dezynfekcji, testów, odczynników diagnostycznych i pozostałych oraz modernizacja infrastruktury SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19. 
Nazwa projektu:
Zakup aparatury i sprzętu medycznego, urządzeń do dezynfekcji, testów, odczynników diagnostycznych i pozostałych oraz modernizacja infrastruktury SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19


Cele projektu:
Cel główny projektu to: Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych poprzez podjęcie działań ukierunkowanych na diagnostykę, zapobieganie, przeciwdziałanie, zwalczanie choroby COVID-19, wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku.

Planowane efekty:
Efektami projektu (cele szczegółowe) będą:
- ochrona ludzkiego życia i zdrowia,
- ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa,
- łagodzenie skutków pandemii choroby COVID-19,
- zapewnienie ochrony personelowi medycznemu szpitala,
- zwiększenie bezpieczeństwa pracy.

Wartość projektu: 10 220 833,93 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 8 686 008,84 zł