SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

eCareMed

eCareMed 

Nazwa projektu: „eCareMed – elektroniczna dokumentacja medyczna oraz e-usługi w celu wsparcia procesów akredytacyjnych w SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku”.

Celem projektu: jest zwiększenie dostępności e-usług publicznych poprzez stworzenie sieci Szpitali, w ramach której będą przetwarzane (gromadzone, analizowane i udostępniane) dane medyczne, dzięki czemu będą one dostępne dla pacjenta i upoważnionych pracowników jednostek medycznych i administracyjnych w miejscu i czasie, których są potrzebne. Ma to również na celu wzmocnienie więzi pomiędzy jednostkami współpracującymi oraz wzrost ich konkurencyjności poprzez stosowanie nowoczesnych kanałów współpracy, automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych. Cel powyższy jest zgodny z celem szczegółowym Priorytetu inwestycyjnego 2.3., tj. wzmocnienie zastosowań TIK (ang.ICT) dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Planowane efekty: wdrożenie projektu usprawni i zminimalizuje czas oczekiwania pacjenta na diagnostykę, leczenie i rehabilitację oraz zwiększy dostęp lekarzy do wyników badań pacjenta.

Aby osiagnąć zarówno cel projektu jak i jego planowane efekty, należało dokonać szeregu działań inwestycyjno-organizacyjnych, w tym: modernizacji sieci komputerowej, serwerowni, zakupu sprzętu serwerowego jak i stacji roboczych (PC) dla personelu medycznego, itp. Nizebędnym okazał się także zakup szeregu pakietów oprogramowania, które stworzyły spójny i wydajny system.


Planowane wydatki ogółem: 12 546 066,24 zł

Planowane wydatki kwalifikowalne :12 392 335,65 zł

Planowane dofinansowanie UE: 10 532 072,96 zł

Planowany wkład własny kwalifikowalny: 1 860 262,69 zł 

w tym:

Dofinansowanie Województwa Śląskiego: 1 703 691,00 zł

Planowany kwalifikowalny wkład SP ZOZ WSS nr 3: 156 571,69 zł


 


 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl”

 
Sposób zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko opisany jest tutaj: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/