SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Kotły

Dostawa i montaż kotłów

Inwestycja finansowana z Urzędu Marszałkowskiego

D
ostawa i montaż kotłów w zakresie zadania pn. Modernizacja kotłowni SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku

Termin realizacji od 04.04.2022 r. do 26.10.2022 r.