SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

osoby kontaktujące się ze Szpitalem

 

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku

 

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU POPRZEZ CENTRALĘ TELEFONICZNĄ,
POCZTĘ ELEKTRONICZNĄ LUB TRADYCYJNĄ

 

Dane administratora

Administratorem danych osobowych pacjentów jest:

SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku.

ul. Energetyków 46

44 - 200 Rybnik

tel. 32 429 12 51

fax. 32 422 82 72

www.szpital.rybnik.pl

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych: iodo@szpital.rybnik.pl

 

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe osób kontaktujących się z SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku (dalej: osoby kontaktujące się) przetwarzane są w celu prowadzenia bieżącej korespondencji, udzielania odpowiedzi na pytania, udzielania informacji o usługach SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie oraz komunikowania się w innych sprawach, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c i d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO) lub na podstawie zgody osoby kontaktującej się (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, może być jednak niezbędne dla realizacji celu.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe osób kontaktujących się mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz dostawcom usług (np. technicznych, organizacyjnych, teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym), organom administracji publicznej.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe osób kontaktujących się przechowywane są przez wymagany przepisami prawa okres.

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Osobom kontaktującym się przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz prawo do złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody w dowolnym momencie jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobom kontaktującym się z SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00; fax. 22 531 03 01

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe osób kontaktujących się z SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.