SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

pacjent - formularz

 

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku

 

Imię nazwisko pacjenta: …………………………………………………………………….

 

PESEL …………………………………………………….

 

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW

W SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU

 

Dane administratora

Administratorem danych osobowych pacjentów jest:

SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku.

ul. Energetyków 46

44 - 200 Rybnik

tel. 32 429 12 51

fax. 32 422 82 72

www.szpital.rybnik.pl

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych: iodo@szpital.rybnik.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe pacjentów mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej,

 2. Weryfikacja uprawnień do uzyskania i rozliczanie zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej,

 3. Komunikowanie się w sprawach związanych z koordynacją udzielania świadczeń, w tym między innymi dotyczących organizacji udzielania świadczeń, oceny samopoczucia pacjenta po udzieleniu świadczenia, badania satysfakcji pacjenta.

 4. Wykonywanie innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b, c i d oraz art. 9 ust. 2 lit. c i h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO), art. 3 ustawy
  o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe pacjentów SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku mogą być przekazywane:

 1. Podmiotom leczniczym współpracującym z SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych.

 2. Dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych
  i prowadzenie dokumentacji medycznej, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom i serwisantom sprzętu medycznego, firmom kurierskim i pocztowym.

 3. Osobom upoważnionym do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i planowanych oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz osobom upoważnionym do uzyskiwania dokumentacji medycznej.

 4. Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 5. Organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru.

 6. Podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

 7. Szkołom wyższym lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe pacjentów są przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej.

Prawa przysługujące pacjentom w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Pacjentom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Pacjentom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe pacjentów SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Informacją na temat przetwarzania danych osobowych
w SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku oraz że zostałem/łam poinformowany/a o dostępności ww. informacji na stronie internetowej Szpitala
www.szpital.rybnik.pl oraz na tablicach informacyjnych we wszystkich obszarach udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

 

 

……………………………………………………………………

Data, podpis pacjenta/opiekuna prawnego