Na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1429) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ww. ustawie.

I. PRAWO DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ przysługuje każdemu, bez konieczności wykazania jakiegoś interesu prawnego lub faktycznego.

II. OGRANICZENIE DOSTĘPU może wynikać jedynie z:

  1. przepisów o ochronie informacji niejawnych,
  2. przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (m. in. handlowej, bankowej, itp.),
  3. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, a także w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa).

III. PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ OBEJMUJE PRAWO DO:

    1. uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
    2. wglądu do dokumentów urzędowych (dokumentem urzędowym, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie informacji publicznej, jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy).

IV. FORMY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI
Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:

    1. ogłaszania w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej, który jest, zgodnie z ustawą, ujednoliconym systemem stron w sieci teleinformatycznej. Stronę główną Biuletynu zawierającą m. in. wykaz podmiotów wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami tworzy minister właściwy do spraw informatyzacji. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej określa szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, zakres i tryb przekazywania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej, wymagania dotyczące zabezpieczenia treści informacji publicznych udostępnianych w BIP,
    2. udostępnianie:
     1. w drodze ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej,
     2. na wniosek zainteresowanego (jeżeli informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej),
     3. w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
     4. przez zainstalowanie w miejscach ogólnie dostepnych urządzeń umożliwiających zapoznanie się z tą informacją.
    3. wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów i udostępniania materiałów w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, jednak jeżeli podmiot obowiązany do udostępnienia ma podnieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ww. terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak, niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji. Decyzja taka winna zawierać uzasadnienie, a także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra (np. prawo do prywatności, itp.), wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.
Od decyzji odmownej lub umarzającej postępowanie o udostępnienie informacji przysługuje odwołanie. Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA DO WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:

    1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczne nr 3 w Rybniku, z siedzibą przy ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: szpital.rybnik.pl,
    2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
    3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udostępnienia informacji publicznej, prowadzenia rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej w związku z koniecznością nadzorowania terminowości udostępniania informacji oraz prowadzenia archiwizacji dokumentacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji puyblicznej oraz art. 63 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia),
    4. Pani / Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi,
    5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji, tj. co najmniej 5 lat licząc od dnia 1 stycznie roku następującego po roku zakończenia sprawy,
    6. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
    7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej niepodanie danych osobowych w zakresie odpowiadającym wybranemu sposobowi udostępniania informacji skutkuje brakiem możliwości realizacji wniosku,
    8. Pani / Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 04 marzec 2024 12:37 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 marzec 2024 12:38 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 11:07 Super User