SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Badania kliniczne

Instrukcja - Badania kliniczne.pdf | 4,4 MB

Procedury wykonywania badań klinicznych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.

Lista badań klinicznych oraz prowadzących je podmiotów.

Nazwa badania klinicznego Podmiot
MO28231 - rak piersi Roche Polska Domaniewska 39b, 02-672 Warszawa
Randomizowane. Wielośrodkowe adaptacyjne podwójnie zaślepione badanie III fazy z grupą kontrolną przyjującą placebo, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leku badanego Onartuzamab (MetMab) podawanego w skojarzeniu z 5-fluorouracylem, kwasem folinowym i oksalipatyną (mFolfox6) u pacjentów z prezzutowym HER2 - ujemnym, metpozytywnym rakiem żołądka lub połączenia żołądkowo - przełykowego. YO28322 Quintiles Eastern Holdings GmbH Vienna, Austria
Randomizowane. Wielośrodkowe adaptacyjne badanie fazy II/III prowadzone w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania trastuzumabu amtansyny ( T-DM1) w porównaniu z taksanami ( docetaksel lub paklitaksel) u u uprzednio leczonych pacjentów z HER2-dodatnim rakiem żołądka ( .. ) GATSBY BO27952 Quintiles Eastern Holdings GmbH Vienna, Austria
Randomizowane podwójne zaślepione badanie dotyczące zakresu dawek, prowadzone w grupach równoległych, z grupą kontrolną otrzymującą placebo, celem oceny skuteczności bezpieczeństwa, tolerancji i farmakokinetyki BIIB033 u pacjentów chorych na nawracające postacie stwardnienia rozsanego leczonych jednocześnie Avonexem - Badacz dr M. Świat numer protokołu 215MS201 Biogen Idec Research Limited Anglia
"Randomizowane badanie 3fazy prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu ABP 980 z trastuzumabem u pacjentek z rakiem piersi - Badacz dr G.Słomian Protokoł 20120283 PRA Sp.z o.o.z siedzibą w Catalina Office Center Al. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa
Podwójne zaślepione kontrolowane placebo, randominizowane, wieloośrodkowe badanie fazy III, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo Pertuzumabu, stosowanego w skojarzeniu z Trastuzumabem i chemioterapią u pacjentów z HER2- dodatnim przerzutowym rakiem żołądka i połączenia żołądkowo-przełykowego protokół BO 25114 GATSBY Quintiles Eastern Holdings GmbH Vienna, Austria
Skuteczność i tolerancja Nikotynamidu w leczeniu skojarzonym w porównaniu z placebo u pacjentów dializowanych z hiperfosfatemią protokół: 6520-9961-04 MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH7Co.KG Kuhloweg 37, D-58638 Iserlohn
"Nieinterwencyjne badanie obserwacyjne badania VELUR (międzynarodowe, wieoośrodkowe badanie oceniające aflibercept w porównaniu do placebo stosowany w skojarzeniu z FOLFIRI w leczeniu pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytu z przerzutami) - Badanie translacji" ADX11080 Almag Diagnostics Limited Irlandia Północna
Randomizowane, otwarte, wieloośrodkowe badanie fazy II mające na celu ocenę bezpieczeństwa i aktywności produktu DNIB0600A w porównaniu do pegylowanej liposomalnej doksorubicyny podawanej dożylnie u pacjentek z platynoopornym rakiem jajnika GO28609 PPD Poland Sp. z o.o. Warszawa
Badanie II fazy, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z randomizacją, kontrolowane placebo, oceniające skuteczność preparatu Indoximod w terapii skojarzonej z taksanem u pacjentów z przerzutowym rakiem piersi Nr NLG2101 NewLink Genetics Corporation USA
Wieloośrodkowe, randomizowane, badanie III fazy, prowadzone w grupach równoległych, metodą podwójnie ślepej, podwójnie pozorowanej próby, z grupą kontrolną otrzymującą aktywny lek oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu RPC 1063 podawanego doustnie u pacjentów chorych na rzutowe postacie stwardnienia rozsianego protokół nr RPC01-301 PPD Warszawa ul. Domaniewska 49
Międzynarodowe, wieloośrodkowe, randomizowane badanie prowadzone metodą otwartej próby, w dwóch grupachrównoległych oceniające satysfakcję z leczenia u pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego, leczonych Octanem Glatirameru we wstrzyknięciach podskórnych w dawce 40 mg/ml podawanej trzy razy na tydzień w porównaniu do dawki 20mg/mlpodawanej codziennie - Protokół TV44400-CNS-40083 PPD Poland Sp. z o.o. Warszawa ul. Domaniewska 49
Przedłużenie wieloośrodkowego badania, prowadzone metodą otwartej próby produktu RPC1063 podawanego doustnie u pacjentów chorych na rzutowe postacie stwardnienia rozsianego RPC01-3001 PPD Poland Sp. z o.o. Warszawa