SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

ucyfrowienie ZDO

"Poprawa jakości wykonywania procedur operacyjnych poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet IX – Zdrowie i Rekreacja, Działanie 9.1 – Infrastruktura lecznictwa zamkniętego.


 

Celami planowanego ucyfrowienia Zakładu Diagnostyki Obrazowej są przede wszystkim: poprawa, jakości i dostępności badań diagnostyki obrazowej oraz zamiana tradycyjnej technologii wywoływania zdjęć RTG z analogowej na cyfrową, co w znaczący sposób wpłynie na zmniejszenie negatywnych skutków dla środowiska naturalnego a także pozwoli na uzyskanie oszczędności na materiałach zużywalnych stosowanych w radiologii analogowej, takich jak: filmy RTG i odczynniki do obróbki chemicznej zdjęć.

 

Uzyskane wyniki badań RTG w postaci obrazów graficznych są zapisywane i przechowywane w systemach komputerowych a następnie  będą udostępniane lekarzom w stacjach diagnostycznych i sieci wewnętrznej, co w znaczący sposób poprawi szybkość a przede wszystkim, jakość diagnostyki.

 

Ważnym efektem będzie również poprawa ochrony radiologicznej pacjenta – w przypadku nieprawidłowego wywołania tradycyjnego filmu RTG konieczne jest powtórzenie badania, a tym samym powtórne naświetlenie pacjenta. W przypadku badań cyfrowych obróbka zdjęć następuje na stacji roboczej ograniczając konieczność powtórnego naświetlenia pacjenta. Posiadanie cyfrowego archiwum danych medycznych ułatwi znacząco przechowywanie wyników badań oraz spowoduje łatwiejszy i szybszy dostęp do danych.


- Koszt całkowity Projektu: 2 607 013,61
- Kwota dofinansowania Projektu: 1 764 039,47
- Poziom dofinansowania: 67,92 %
 


Sposób zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko opisany jest tutaj: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/