utwórz użytkownika
Logo
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
_logo_iis_ue3

Informacje WSS nr 3 w Rybniku

 

PODZIĘKOWANIA

Imieniem Szpitala, a przede wszystkim w imieniu Pacjentów, serdecznie dziękujemy dostawcy usług internetowych na rzecz Szpitala - firmie Leon Sp. z o.o.
z Rybnika za udostępnienie łączy internetowych o zwiększonej przepustowości. Dzięki temu spontanicznemu gestowi Wszyscy możemy sprawniej i szybciej działać.

Dziękujemy!
 

W związku z pojawieniem się zagrożenia epidemiologicznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, dyrekcja zdecydowała o wstrzymaniu na nim przyjęć. Czekamy na wyniki pobranych próbek od pacjenta z podejrzeniem koronawirusem.

Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów, Szpital podejmuje wszystkie niezbędne działania prewencyjne. Podjęte zostały także wszystkie procedury mające na celu minimalizację zagrożenia.
W nawiązaniu do obowiązującego zakazu wstępu na teren Szpitala osób trzecich informujemy, iż punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych od dnia 18 marca 2020r. pracuje w godzinach 7.15 do 11.00 i przyjmuje wyłącznie Pacjentów ze skierowaniami na takie badania bądź osoby, które są w trakcie leczenia onkologicznego.


  W związku z różnymi pojawiającymi się w Internecie informacjami dot. stopnia wyposażenia SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku w środki pozwalające na zwalczanie i zabezpieczanie się przed koronawirusem, oświadczamy, iż Szpital na dzień 17 marca 2020r. jest zabezpieczony w wystarczającą ilość środków indywidualnej ochrony, środków dezynfekujących niezbędnych dla Personelu udzielającego świadczeń a także testów niezbędnych do wykrywania osób zakażonych. Wszelkie braki są w miarę możliwości uzupełniane z rezerw państwowych oraz w ramach umów zawartych z dostawcami.

Jednocześnie informujemy, iż dotychczas do Szpitala nie zgłosił się żaden zakażony koronawirusem Pacjent. Wszystkie osoby dotychczas diagnozowane z podejrzeniem takiego zakażania, miały negatywne wyniki testów.


 


W związku z pojawieniem się na terenie miasta Rybnika osób - nosicieli koronawirusa, informujemy, iż celem prewencji i ochrony Pacjentów przebywających w Szpitalu, od dnia 9 marca 2020r. godz. 12.00 wprowadzony zostaje całkowity zakaz wstępu na teren Szpitala dla osób trzecich.

Na teren Szpitala wpuszczany będzie wyłącznie Personel Szpitala oraz Pacjenci skierowania do zabiegów.

Wszystkie osoby z podwyższoną temperaturą lub objawami infekcji nie będą wpuszczane na teren Szpitala ale będą kierowane do właściwych jednostek służby zdrowia. Powyższe dotyczy również Pacjentów zgłaszających się na diagnostykę. Pacjenci z w/w objawami proszeni są również o przekładanie swoich wizyt w poradniach specjalistycznych.

Jednocześnie informujemy, iż Poradnie Specjalistyczne oraz Punkt Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej funkcjonują normalnie.

Wobec wprowadzonego zakazu wstępu do Szpitala, informacje na temat stanu zdrowia Pacjentów w stanie ciężkim będą udzielane telefonicznie osobom upoważnionym w dokumentacji medycznej po podaniu nr PESEL Pacjenta.

W nawiązaniu do wprowadzonego w dniu 9 marca 2020r. zakazu wstępu osób trzecich na teren Szpitala, uprasza się Pacjentów korzystających z Poradni Specjalistycznych o stawianie się celem skorzystania ze świadczeń, bez osób towarzyszących. Nie dotyczy to sytuacji gdy jest to niezbędne z powodów formalno-prawnych (rodzic z dzieckiem) lub medycznych (osoby niepełnosprawne z opiekunem) - w takich sytuacjach prosimy o ograniczenie osób towarzyszących do niezbędnego minimum.

Jednocześnie, celem dalszego ograniczania osób przybywających do Szpitala z zewnątrz, prosimy wszystkich Pacjentów, którzy pragną zarejestrować się na termin wizyty lub rehabilitacji, o dokonywanie tej rejestracji korespondencyjnie t.j. poprzez listowne przesłanie skierowania wraz z niezbędnymi dokumentami oraz numerem telefonu kontaktowego, pod który Personel Szpitala oddzwoni po ustaleniu terminu wizyty.

Dziękujemy za zrozumienie.

 
 

KOMUNIKAT

W celu ograniczenia zagrożenia epidemiologiczno-sanitarnego Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku zwraca się z uprzejmą prośbą do pacjentów i ich osób najbliższych, pełnomocników (które są upoważnione do odbioru dokumentacji medycznej), aby korzystali z wniosku zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.rybnik.pl/WNIOSEK

Wypełniony zeskanowany wniosek prosimy przesyłać na adres mailowy: kancelaria@szpital.rybnik.pl lub pocztą na adres Szpitala – SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik – z dopiskiem „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej”. W przypadku braku możliwości wydruku ww. wniosku, prosimy o wysłanie odręcznie napisanego wniosku wraz z kontaktowym numerem telefonu.
  Krótka informacja o Inauguracji "Nursing Now” Polska


Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.
W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje
z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

Linki:
https://youtu.be/SVOHo_Q_ElE
https://pl-pl.facebook.com/135889759813803/videos/212723106612912/

 

 


 Wizyta Arcybiskupa Wiktora Skworca w WSS N r 3 w Rybniku
 

W dniu 11.02. br. odbyła się wizyta Arcybiskupa Wiktora Skworca w WSS N r 3 w Rybniku. O godzinie 10.00 ksiądz Arcybiskup odprawił mszę świętą w kaplicy szpitala w intencji chorych i personelu w ramach światowego Dnia Chorego, ustanowionego przez Papieża Jana Pawła II w 1992 r. Cieszymy się iż nasz Szpital stał się miejscem do powyższych uroczystości, co pokazuje wzajemne, dobre relacje między dwoma służbami: zdrowia i liturgiczną w procesie ratowania zdrowia i życia każdego człowieka w naszej placówce. Serdeczne Bóg zapłać za liturgię i Słowo Boże.


 KOMUNIKAT PRASOWY DOT. ZAPOWIEDZIANEGO STRAJKU

W związku z faktem fiaska negocjacji w ramach sporu zbiorowego, wszczętego przez reprezentację czterech związków zawodowych działających w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybnik: NSZZ Solidarność, Związku Zawodowego Lekarzy, Związku Zawodowego Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Związku Zawodowego Anestezjologów, w maju 2018r., który był zawieszony do końca stycznia 2020r., Organizacje te proklamowały akcję strajkową na dzień 13 lutego 2020r.

W tym miejscu Pracodawca pragnie przypomnieć, jakie wzrosty wynagrodzeń zostały dokonane począwszy od wszczęcia tego sporu zbiorowego.

Wzrosty wynikające z różnych powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych) to łączna kwota:

2018r. - 2 514 976,80 zł,

2019r. - 5 137 344,00 zł.

Wzrosty pałac dla Pracowników Szpital wynikające z w/w sporu zbiorowego , na mocy podpisanych porozumień ze Stroną Społeczną to łączna kwota

2018r. (od 01.11.2018 r. )- 1 580 594,60 zł,

2019r. (od 01.01.2019-31.12.2019 w ramach dwóch porozumień)- 13 466 917,25 zł,

2020r. na warunkach podpisanych dwóch porozumień obowiązujących przez pełne 12 miesięcy- 16 312 167,00 zł.

Sumarycznie w poszczególnych latach łącznie w/w kwoty podwyżek wyniosły:

2018r. 4 095 571,40 , a w 2019r. 18 604 261,25 , co łącznie za okres dwóch lat daje kwotę 22 699 832,65 .

W wyniku wzrostu płac, dokonanego od roku 2018 na bazie porozumień ze Stroną Społeczną a także wzrostów systemowych stawka wynagrodzeń zasadniczych w WSS Nr 3 w Rybniku zwiększyła się o 48,99%.

W tym miejscu wypada zaznaczyć, iż Szpital otrzymał propozycję kontraktu na 2020 r. na poziomie niższym o kwotę około 30 mln zł od rzeczywistego wykonania roku 2019, strat finansową netto na poziomie około 25 mln zł, a poziom zobowiązań wymagalnych 14,3 mln.

W takiej sytuacji Pracodawca, mimo podejmowania wspólnych działań ze Stroną Społeczną, zmierzających do zmian systemowych przy rozdziale środków z NFZ (wspólne pismo do Ministra Zdrowia, kierowane w dniu 17.12.2019 r.) nie był stanie zawrzeć żadnego kompromisu ze reprezentacją Związków Zawodowych w sporze zbiorowym.

Zdaniem Pracodawcy akcja strajkowa nie wzmocni pozycji ekonomicznej Szpitala a jej organizowanie przed akredytacją szpitala godzi w interes Pracodawcy.

Kierując powyższa informację do Pacjentów Szpitala Dyrekcja z góry przeprasza za wszelkie utrudnienia i niedogodności, jakie mogą mieć miejsca w trakcie trwania strajku.

 

Dyrekcja Szpitala 


Podziękowanie dla Personelu


Dyrekcja SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku składa gorące podziękowanie za włożony trud i pełne zaangażowanie w codzienną rzetelną pracę, która została doceniona, zauważona co wpływa na jakość i bezpieczeństwo pacjenta. Na stronie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz w publikacji dziennika "Rzeczpospolita", w specjalnym dodatku do wydania z dnia 17 grudnia 2019, ukazał się ranking "Złota setka" (obejmujący 100 wielospecjalistycznych szpitali zabiegowych, w tym również szpitale prywatne), gdzie nasz Szpital zajął 68 miejsce w pierwszej setce najlepszych polskich szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych.

Pod uwagę brane były zagadnienia dotyczące m.in. infrastruktury szpitalnej, jakości opieki, inwestycji, komfortu pobytu pacjenta, uzyskane certyfikaty. Oceniane są nie tylko finanse Szpitala, ale przede wszystkim to, co wpływa na zadowolenie pacjentów, czyli skuteczność leczenia, jakość obsługi i komfort pobytu pacjenta.
 Nowa karetka

WSS Nr 3 w Rybniku jest w posiadaniu nowej karetki typu T. Dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Rybnickiego oraz Gminy Czerwionka Leszczyny w formie dotacji celowej możemy dedykować lepszą jakość naszych usług dla naszych Pacjentów. Karetka wykorzystywana będzie przede wszystkim do transportu Pacjentów WSS Nr 3 w Rybniku w zakresie procedur dializoterapii a także po hospitalizacji w oddziałach szpitalnych. Bardzo cieszy ten dar dobrego serca, za co Darczyńcom serdecznie dziękuję.

Bożena Mocha Dziechciarz
 PAXMAN

Jastrzębska Fundacja Ochrony Zdrowia z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju w dniu 14.11.2019 r. przekazała- w ramach umowy użyczenia -na rzecz naszego szpitala wspaniałe urządzenie PAXMAN, służące do zapobiegania wypadaniu włosów Pacjentów onkologicznych, którym podawany jest cytostatyk. Urządzenie pracować będzie na oddziale onkologii prowadzonym przez Pana dr Grzegorza Słomiana. Wartość urządzenia opiewa na kwotę 129 600 zł i składa się z dwóch stanowisk do schładzania skóry głowy. Zapraszamy Pacjentów już dziś do skorzystania z naszej oferty.

Szczególne podziękowania składamy na ręce Pana Prezesa Fundacji Edwarda Herbana a także Członka Rady Nadzorczej Fundacji Pana Krzysztofa Buturla. 


EUROPEJSKI TYDZIEŃ UROLOGII

Tegoroczny Europejski Tydzień Urologii nie mógł odbyć się bez tradycyjnego już udziału rybnickiej urologii. Zespół Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku pod kierunkiem Ordynatora dr n.med. Andrzeja Potyki oraz przy wsparciu Dyrekcji Szpitala zorganizował szereg atrakcji dla mieszkańców Rybnika i regionu.

W trakcie tygodnia pacjenci mogli nieodpłatnie wykonać oznaczenie poziomu PSA w surowicy w szpitalnym laboratorium, a następnie uzyskać porady lekarskiej wykonanej przez lekarzy urologów zatrudnionych w Oddziale. Pewną nowością była także możliwość uzyskania porady fizjoterapeutycznej udzielanej przez specjalistów rehabilitacji dolnych dróg moczowych z ośrodka Urosilesia. Łącznie z badań i porad skorzystało kilkudziesięciu mieszkańców Rybnika i okolic.

Ciekawą atrakcją oraz nowością tegorocznego Tygodnia Urologii był dzień otwarty Oddziału połączony z wystawą zatytułowaną “Urologia wczoraj i dziś”. Zwiedzający mieli okazję podziwiać zabytkowe już sprzęty medyczne, między innymi strzykawki i igły wielorazowego użytku, sprzęt do znieczuleń, zabytkowe cystoskopy i resektoskopy. Eksponaty na wystawę pozyskano ze zbiorów Kliniki Urologii w Zabrzu oraz Szpitala w Rydułtowach, a także ze zbiorów własnych Ordynatora Oddziału w Rybniku. Wystawie merytorycznie patronował prof. dr hab.n. med. Andrzej Paradysz, a uświetnił ją wykład na temat historii rybnickiego szpitalnictwa wygłoszony przez internistę dr Piotra Czanka. Na zakończenie uczestnicy wystawy mogli zwiedzić współczesną salę endoskopii urologicznej na Oddziale oraz obejrzeć sprzęt używany aktualnie do nowoczesnych zabiegów endourologicznych.

Zwieńczeniem Europejskiego Tygodnia Urologii w Rybniku był piknik strzelecki, odbywający się na strzelnicy sportowej MKS LOK Rybnik pod hasłem “Urogun – celuj w zdrowie, traf do urologa”. Poza możliwością oddania strzałów z pistoletu, karabinu i strzelby do tarcz pod opieką profesjonalnych instruktorów, była możliwość biesiady przy grochówce z żołnierskiej kuchni polowej, a każdy z najmłodszych uczestników pikniku, który mógł postrzelać z wiatrówki otrzymał okolicznościowy medal i dyplom.

Dzięki dobremu połączeniu walorów naukowych, profilaktyki zdrowotnej oraz rekreacyjnych wydaje się, że Europejski Tydzień Urologii w Rybniku po raz kolejny można uznać za udany i mamy nadzieję przyczynił się do propagowania naszej dziedziny medycyny w regionie. PRZEKAZANIE ŚRODKÓW NA PRACOWNIĘ.
30 września b. r.  Panowie
Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła oraz Robert Osóbka, Prezes Zarządu Fundacji PGE Energia Ciepła przekazali na ręce Dyrektor Szpitala symboliczny czek w wysokości 150 000 zł na rzecz utworzenia Pracowni Elektroterapii i Elektrofizjologii Oddziału Kardiologii naszego Szpitala. 

 

Rozbudowa SOR
W dniu 19.07 b. r . oddano dwa z trzech etapów rozbudowy SOR w naszym Szpitalu. Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku realizowana była w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Wartość zadania wynosiła 4,3 mln zł, w tym pozyskane środki unijne w kwocie 3,4 mln zł. Województwo Śląskie udzieliło dotacji na wkład własny do projektu w kwocie 339 tys. zł. Dodatkowo Szpital pozyskał dotację w wysokości około 0,5 mln na doposażenie SOR w sprzęt i aparaturę medyczna dedykowaną dzieciom. W fazie finałowej pozostaje ostatni trzeci etap, który zakończy się we wrześniu b. r. W wyniku modernizacji SOR powstała pracownia tomografu komputerowego i stanowisko resuscytacyjne oraz dwa stanowiska wstępnej intensywnej terapii. W ramach projektu zakupiono też nowoczesny sprzęt medyczny mi.in.: tomograf komputerowy, aparat do znieczulania z monitorem anestezjologicznym, wózek reanimacyjny z defibrylatorem, respiratory stacjonarne, łóżko do intensywnej terapii wraz z materacem przeciwodleżynowym, pompy infuzyjne i zestawy do intubacji i wentylacji.

 

Modernizacja Oddzialu Pediatrycznego.
Miło jest nam Państwa poinformować iż w dniu 19.07 b.r. Szpital oficjalnie przekazał zmodernizowany Oddział Pediatryczny. Wartość zadania wyniosła 552 tys. zł. Województwo Śląskie udzieliło dotacji do projektu w kwocie 454,5 tys. zł. W efekcie modernizacji poprawią się warunki sanitarno-higieniczne udzielanych świadczeń zdrowotnych, w szczególności w zakresie standardu pomieszczeń wykorzystywanych w procesie leczenia dzieci w oddziale. W remont oddziału zaangażowali się sponsorzy zewnętrzni, wolontariusze i Fundacja na Rzecz Rybnickiej Pediatrii „mAli Wspaniali”, przekazując pod ten cel darowizny rzeczowe na wartość około 260 tys. zł. Bardzo cieszymy się z faktu iż dzieci z Powiatu Rybnickiego mogą być hospitalizowane w warunkach na poziomie XXI w. Dziękujemy wszystkim za okazane wsparcie finansowe i rzeczowe w imieniu naszych najmłodszych Pacjentów. To była dobra inwestycja w zdrowie najmłodszych.


 

Projekt TOPSOR

W obecności podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Macieja Miłkowskiego oraz wicewojewody śląskiego Jana Chrząszcza kierownictwo 13 szpitali z naszego regionu, w których funkcjonują szpitalne oddziały ratunkowe, podpisało umowy o partnerstwie z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Umowy, zawarte w ramach realizacji projektu „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)”, mają na celu usprawnienie pracy SOR-ów w całym kraju. Projekt zakłada wprowadzenie jednolitych dla całego kraju zasad triażu, czyli segregacji pacjentów według stopnia pilności udzielenia pomocy medycznej. Ma to usprawnić pracę SOR-ów i zwiększyć efektywność udzielania świadczeń zdrowotnych osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, co w efekcie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów. – Pacjent jak przyjdzie, od razu otrzyma numerek i personel szpitalnego oddziału ratunkowego dokona segregacji i wprowadzenia pacjenta do systemu, ustali stan pacjenta i przydzieli kolor, do jakiego pacjent przynależy, od którego będzie zależał czas pobytu pacjenta i czas zrobienia diagnostyki . Oprócz zapewnienia łatwego dostępu do informacji o przewidywanym czasie oczekiwania na SOR, system ma też generować dane umożliwiające ewaluację czasu udzielanych świadczeń.

 SZKOŁA RODZENIA
Szkoła Rodzenia przy WSS Nr 3 w Rybniku zorganizowała 8 czerwca  „Dzień Matki i Dziecka”. Z inicjatywy mam , zorganizowaliśmy spotkanie mam po porodzie ze swymi pociechami, jak i ciężarnych chcących rodzić w naszym szpitalu. Postaraliśmy się aby spotkanie było ciekawe i przebiegało w miłej atmosferze i na tę okazję zaprosiliśmy specjalistów, min. trenera personalnego, poprowadziliśmy zajęcia "aktywna mama" a także szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. 


 

Z przyjemnością informujemy, że Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych wyróżnił Pielęgniarki i Położne Naszego Szpitala Statuetką - „Diamentowy Czepek”.

 

Do grona odznaczonych Pań dołączyły:

- Ewelina Górecka - Pielęgniarka

- Michalina Węgrzyk - Położna

- Grażyna Słomka - Położna

- Anna Litwin - Pielęgniarka

- Zofia Kowalczyk - Pielęgniarka

- Grażyna Sajewicz – Położna


 


 

Statuetka „Diamentowego Czepka" przyznawana jest za upowszechnianie etyki zawodowej, wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych, współdziałanie na rzecz integrowania środowiska zawodowego.

Dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie i życzę wszelkiej pomyślności

w dalszej działalności zawodowej oraz w życiu osobistym.

 

 

DYREKTOR

Bożena Mocha-Dziechciarz

 

 
 

ZAKUP SYSTEMU MONITOROWANIA EMG
Zakup systemu monitorowania EMG wraz z wyposażeniem dla Centrum Diagnostyki, w ramach umowy dotacji nr 3745/ZD/2018 i 3746/ZD/2018 z dnia 27.08.2018 r., zawartej z Województwem Śląskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rybniku”.
Dostawca: COMED s.c., ul. 1 Maja 20/1, 75-800 Koszalin, koszt brutto: 75 600,00 zł. Finansowanie: środki województwa śląskiego: 74 730,00 zł, środki Szpitala: 870,00 zł.


 Zakup systemu nadzoru położniczego w ramach umowy dotacji nr 3745/ZD/2018 i 3746/ZD/2018 z dnia 27.08.2018 r., zawartej z Województwem Śląskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rybniku”. W skład systemu nadzoru położniczego wchodzą m.in.: kardiotokografy (4 szt.) do monitorowania ciąży bliźniaczej, pojedynczej i parametrów życiowych matki, centrala monitorująca (1 zestaw), drukarka (1 szt.).
Dostawca: Witold Tomczak ITAM - SYSTEM, ul. Franklina Roosevelta 118, 41-800 Zabrze, koszt brutto: 222 804,00 zł. Finansowanie w 100% ze środków budżetu Państwa (Wojewoda Śląski). 

Oddział Urologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku wzbogacił się w nowy laser holmowy Quanta System Cyber Ho 60 W. Jest to urządzenie najnowszej generacji dzięki, któremu będziemy mogli szybciej, skuteczniej i bezpieczniej leczyć Pacjentów Oddziału. Urządzenie tego typu służy przede wszystkim do skutecznego i szybkiego kruszenia kamieni zlokalizowanych w dowolnym odcinku układu moczowego. Jako, że kamica układu moczowego jest jednym ze schorzeń, z którym nasi Pacjenci borykają się najczęściej, urządzenie to jest już wykorzystywane do co najmniej kilku zabiegów dziennie. Dodatkowo dzięki wysokiej mocy posiada ono również inne zastosowania między innymi podczas endoskopowej enukleacji gruczołu krokowego, usuwaniu guzów pęcherza moczowego, moczowodów czy też miedniczki nerkowej. Na zdjęciach prezentujemy samo urządzenie oraz obraz z jego pracy podczas kruszenia kamienia w pęcherzu moczowym. 
Zakup systemu monitorowania pacjenta w ramach umowy dotacji nr 1486/ZD/2018 z dnia 02.05.2018 r., zawartej z Województwem Śląskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku poprzez zakup aparatury i sprzętu medycznego”. W skład systemu monitorowania pacjenta wchodzą m.in.: monitory intensywnej terapii (11 szt.), moduły transportowe (12 szt.), centrala monitorująca (1 zestaw), moduły do pomiaru kapnografii, temperatury i PICCO (3 szt.).
Dostawca: Viridian Polska Sp. z o.o., ul. Morgowa 4, 04-224 Warszawa, koszt brutto: 738 073,08 zł, środki województwa śląskiego 729 500,00 zł. 

 


 

 
Podziękowanie

 

    Dyrekcja WSS Nr 3 w Rybniku składa serdeczne podziękowania dla Fundacji mAli wspaniali

za pomoc w organizacji zbiórki z której zakupiono pomoce szkolne i komputer na oddział pediatrii.

Darowizny rzeczowe umilą pobyt a także ułat

Globe_tile_icon
Szpital on-line

Możesz korzystać z rezerwacji on-line.

Załóż konto na portalu,
wybierz poradnię
i zarezerwuj wizytę przez Internet!

Pointer_tile_icon
Jak nas znaleźć

SPZOZ
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3
ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

tel.: 32-42-91-251
fax.: 32-42-28-272
email: szpital@szpital.rybnik.pl