SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

osoby upoważnione do uzyskiwania dokumentacji medycznej

 

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku

 

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO UZYSKIWANIA INFORMACJI O STANIE ZDROWIA PACJENTA
I PLANOWANYCH ORAZ UDZIELONYCH ŚWIADCZENIACH ZDROWOTNYCH

ORAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO UZYSKIWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe zostały nam powierzone w związku z upoważnieniem Pani/Pana do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta i planowanych oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych i/lub do uzyskiwania dokumentacji medycznej.

Powierzone nam dane obejmują: imię i nazwisko, adres lub telefon. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych
w
SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku zamieszczone są na stronie internetowej www.szpital.rybnik.pl w zakładce „Dane osobowe” oraz wywieszone na tablicach informacyjnych na terenie Szpitala.

Dane administratora

Administratorem danych osobowych pacjentów jest:

SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku.

ul. Energetyków 46; 44 - 200 Rybnik

tel. 32 429 12 51; fax. 32 422 82 72

www.szpital.rybnik.pl

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych: iodo@szpital.rybnik.pl

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe osób upoważnionych są przetwarzane w celu realizacji upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta i planowanych oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe pracowników mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, dostawcom usług (np. technicznych, organizacyjnych, teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym), organom administracji publicznej, samorządom zawodowym, związkom zawodowym.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe osób upoważnionych są przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej lub do czasu wycofania upoważnienia przez pacjenta.

Prawa przysługujące osobom upoważnionym w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Osobom upoważnionym przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
a w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobom upoważnionym przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00; fax. 22 531 03 01

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe osób upoważnionych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.